Available courses

Tiếng Anh
Hương Doãn Thị Mỹ

Tiếng Anh

Môn Tiếng Anh - Dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng

Tin học - Trình độ Cao đẳng

Tin học - Trình độ Cao đẳng

Môn tin học cơ bản - Dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng

Giáo dục chính trị
Hiếu Nguyễn Thanh

Giáo dục chính trị

Môn Giáo dục chính trị - Dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Dành cho trình độ Trung cấp

Chính trị

Chính trị

Dành cho trình độ trung cấp

Pháp luật

Pháp luật

Dành cho trình độ Trung cấp

Tin học (Trình độ Trung cấp)

Tin học (Trình độ Trung cấp)

Trình độ đào tạo Trung cấp Tin học ứng dụng