Available courses

Tiếng Anh CĐ 2023
Hương Doãn Thị Mỹ

Tiếng Anh CĐ 2023

Môn Tiếng Anh - Dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng

Tin học -  Cao đẳng 2023

Tin học - Cao đẳng 2023

Môn tin học cơ bản - Dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng

Giáo dục chính trị - CĐ 2023
Hiếu Nguyễn Thanh

Giáo dục chính trị - CĐ 2023

Môn Giáo dục chính trị - Dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng

Pháp luật CĐ 2023-2024
Thị Minh Phương Ngô

Pháp luật CĐ 2023-2024

Môn Pháp luật - Dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng

Pháp luật

Pháp luật

Dành cho trình độ Trung cấp

Tin học (Trình độ Trung cấp) 2024

Tin học (Trình độ Trung cấp) 2024

Trình độ đào tạo Trung cấp Tin học ứng dụng